ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Εισαγωγή

Το www.pet-pet.gr είναι ο «Δικτυακός Τόπος» o οποίος ανήκει στην ελληνική εταιρεία “PET-PET HELLAS” που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Ανδρέα Μεταξά 11 Κηφισιά, 14564 , Αττική).

Οι καθώτοι όροι & προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του διαδικτυακού τόπου της PET-PET HELLAS o οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.pet-pet.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Β.1. Όροι χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης από τον διαδικτυακό τόπο, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι συμβάσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Β.2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το διαδικτυακό τόπο της PET-PET HELLAS, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Β.3. Ευθύνη Εταιρείας

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του Διαδικτύου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για λάθη που τυχόν προκύψουν στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης/πελάτης στις φόρμες επικοινωνίας, καθώς και για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων.

Β.4. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για α. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, β. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, γ. αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Β.5. Ασφάλεια

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών είναι ασφαλείς και απόρρητες και παρέχονται σε αυτήν μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά emails.

Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται on-line στην εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/πελάτη είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.

Γ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην PET-PET HELLAS σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.pet-pet.gr. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση») εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/ προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

Γ.1. Γενικά

Η εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η εταιρεία και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε. Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”) που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο. H εταιρεία συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς με σκοπό να ικανοποιεί τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορεί να σας ενημερώνει για τις υπηρεσίες της και για να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Όπου χρειάζονται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά τη διάρκεια της συλλογής τους.

Γ.2. Συλλογή & Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε. Η εταιρεία σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email & μήνυμα στην εταιρεία.

H εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία του χρήστη κατά την εγγραφή του ως πελάτης στο www.pet-pet.gr. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. H εταιρεία κάνει χρήση των πληροφοριών που της δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με νέα προϊόντα και δράσεις της. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την εταιρεία στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pet-pet.gr.

Γ.3. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, να αλλάζουν, να συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στον διαδικτυακό τόπο. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pet-pet.gr. Η εταιρεία θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Γ.4. Αναθεώρηση της δήλωσης

Η εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, τα σχετικά με αυτή προϊόντα & υπηρεσίες και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Δ. Πολιτική για τα Cookies

Η πολιτική αυτή εξηγεί το πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies κατά την περιήγησή σας στο www.pet-pet.gr. Με την αποδοχή της Πολιτικής αυτής επιβεβαιώνετε πως έχετε αποδεχθεί και έχετε ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies μας στον browser που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox, Internet Explorer) και περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση του www.pet-pet.gr πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε την συσκευή σας και να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή σας πιο εύκολη. Τα cookies σας βοηθούν ώστε να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μας βοηθούν να διαμορφώσουμε το site μας σύμφωνα με αυτές.

Μπορώ να μην δεχθώ την χρήση Cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site και ορισμένες από τις λειτουργίες του site μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies.

Στo www.pet-pet.gr χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες μας. Με την περιήγηση στο site μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία του site μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την mobile συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο.

Τύποι cookies

Cookies πρώτου μέρους

Τα cookies πρώτου μέρους ορίζονται από το διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών.

Cookies τρίτου μέρους

Τα cookies τρίτου μέρους ορίζονται από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικές υπηρεσίες ανάλυσης των οποίων οι προμηθευτές ορίζουν cookies εκ μέρους μας, προκειμένου να αναφέρουν τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Χρησιμοποιούμε για στοχευόμενη διαφήμιση cookies από Google Ads & Facebook Ads. Ο διαδικτυακός τόπος που επισκέπτεστε ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο, για παράδειγμα, από το YouTube και οι τόποι αυτοί μπορεί να ορίζουν δικά τους cookies.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@pet-pet.gr.